• Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1/2023 và giải trình LNST TNDN của BCTC Qúy 1/2023

    04 Tháng Năm 2023

    Công ty Cổ phần Tổng Công ty Truyền hình Cáp Việt Nam trân trọng công bố Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1/2023 và giải trình LNST TNDN của BCTC Qúy 1/2023.

    Công ty Cổ phần Tổng Công ty Truyền hình Cáp Việt Nam trân trọng công bố Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1/2023 và giải trình LNST TNDN của BCTC Qúy 1/2023.

    Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1/2023

    Giải trình LNST TNDN của BCTC Qúy 1/2023